Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014


Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.
Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomieB1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat.
Przedmiotem oceny są następujące sprawności: Rozumienie ze słuchu; Poprawność gramatyczna; Rozumienie tekstów pisanych; Pisanie; Mówienie.
Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:
B1 – podstawowym;
B2 – średnim ogólnym;
C2 – zaawansowanym.
Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, a ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim — Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 161). Oczekiwanie od osób pragnących uzyskać polskie obywatelstwo udokumentowanej znajomości języka polskiego spowodowało wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów, do których przystępują w większości  osoby kompletujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naturalizacji. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między  innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich  szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2).
Wśród zdających  egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Ministerstwo Infrastruktury przed udzieleniem obcokrajowcowi licencji na prowadzenie w Polsce działalności w branży obrotu nieruchomościami wymaga przedłożenia certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C2. Cudzoziemcom, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego, pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie w Polsce.

 

Новости

Изменения в законах о регистрации фирм в Польше

12.07.2017

13 июля вступают в силу изменения в польском законодательстве. Теперь, чтобы зарегистрировать Sp. z o. o. (OOO) через интернет, необходимо […]

читать далее

Требования к печати организации в Польше

02.01.2017

В польском законодательстве печать фирмы не требуется. Однако, она может понадобиться при заполнении налоговых деклараций и заявок в Фонд обязательного […]

читать далее

Обязательная прописка в Польше с 2018

15.12.2016

         В новом законопроекте Министерства внутренних дел и Администрации Республики Польша, предусмотрена обязательная прописка для граждан страны. […]

читать далее