Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014


Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650):
⋅ dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zastąpiono nową instytucją zezwolenia na pobyt czasowy, natomiast zezwolenie na osiedlenie się zastąpiono zezwoleniem na pobyt stały, uregulowano przepisy ogólne oraz wyszczególniono rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy;
⋅ wprowadzenie instytucji zgody na pobyt tolerowany oraz zgody na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych;
⋅ wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy;
⋅ zmiany w zakresie składnia wniosków o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy umożliwienie cudzoziemcowi złożenia wniosku w ostatnim dniu legalnego pobytu;
⋅ zmiany w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców , studiujących na uczelniach polskich poprzez wydłużenie okresu pierwszego zezwolenia na pobyt z 12 do 15 miesięcy oraz możliwość udzielenia dalszych zezwoleń na zasadach ogólnych do 3 lat;
⋅ przyznanie możliwości uzyskania jednego zezwolenia na pobyt i pracę w ramach jednej procedury;
⋅ uproszczenie i zobiektywizowanie kryteriów badania spełnienia przesłanek umożliwiających otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
⋅ uproszczenie procedury w zakresie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i stały dla ofiar handlu ludźmi;
⋅ wprowadzenie nowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały na czas nieoznaczony dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających ważną Kartę Polaka i zamierzających osiedlić się w Polsce na stałe.

Новости

Изменения в законах о регистрации фирм в Польше

12.07.2017

13 июля вступают в силу изменения в польском законодательстве. Теперь, чтобы зарегистрировать Sp. z o. o. (OOO) через интернет, необходимо […]

читать далее

Требования к печати организации в Польше

02.01.2017

В польском законодательстве печать фирмы не требуется. Однако, она может понадобиться при заполнении налоговых деклараций и заявок в Фонд обязательного […]

читать далее

Обязательная прописка в Польше с 2018

15.12.2016

         В новом законопроекте Министерства внутренних дел и Администрации Республики Польша, предусмотрена обязательная прописка для граждан страны. […]

читать далее