SAS Concierge > NASZE USŁUGI > LEGALIZACJA POBYTU

LEGALIZACJA POBYTU


Dłuższy pobyt w Polsce jest prawnie dozwolony, jeżeli cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na osiedlenie się – Karta Pobytu, jest to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Świadczymy pomoc dla polskich firm w legalnym zatrudnieniu pracowników nierezydentów w Polsce lub Unii Europejskiej. Załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do otrzymania wizy, zaproszenia, zezwolenie na pobyt, a także udzielamy porad prawnych.

SAS Concierge Immigration

ZALETY POSIADANIA ZEZWOLENIA NA POBYT W POLSCE:
⋅ Możliwość przebywanie na terenie Polski
⋅ Przekraczanie granic bez wizy, gdy karta jest ważna
⋅ Możliwość podróżowania po strefie Schengen (nie dłużej niż 3 miesiące, w okresie 6 miesięcy)
⋅ Prawo do legalnej pracy w Polsce bez dodatkowych procedur
⋅ Możliwość rejestracji pojazdu
⋅ Możliwość zakupu i rejestracji nieruchomości
⋅ Możliwość podpisania umowy z operatorami telefonii komórkowej
⋅ Kredyty bankowe na okres ważności zezwolenia ( w zależności od wymagań banku )
⋅ Możliwości biznesowe

RODZAJE ZEZWOLEŃ NA POBYT W POLSCE:
⋅ Zezwolenie na pobyt czasowy
⋅ Zezwolenie na pobyt stały
⋅ Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, jest wydawane na rok lub dwa lata, jeśli istnieją ku temu przyczyny. Dokument przewiduje tymczasowe zezwolenie na pobyt w kraju, legalną pracę i możliwości biznesowe. Ponadto potwierdza tożsamość osoby i pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej bez wizy.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY
Zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego UE / Zezwolenie na Pobyt Stały – dokument, który potwierdza, stałe miejsce zamieszkania w Polsce, wydawany jest na 5-10 lat, a następnie przedłużany. Ciągły pobyt w Polsce przez 5 lat z tymczasowym zezwoleniem daje prawo do uzyskania pozwolenia na pobyt stały. Po otrzymaniu takiego dokumentu, można przebywać w Polsce bez ograniczeń. Ponadto nie ma potrzeby potwierdzać prawa do pozostania w kraju.

OBYWATELSTWO POLSKIE
Konstytucja RP jednoznacznie określa, że jedynym sposobem utraty polskiego obywatelstwa jest jego zrzeczenie się. Państwo samo nie może odebrać obywatelstwa jednostce. Obywatel Polski może stracić obywatelstwo polskie jedynie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej