SAS Concierge > NASZE USŁUGI > LEGALIZACJA POBYTU > Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce


Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa  ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego. Dokument przewiduje tymczasowe zezwolenie na pobyt w kraju, legalną pracę i możliwości biznesowe. Ponadto potwierdza tożsamość osoby i pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej bez wizy.
Zezwolenia na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie. Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce (np. kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).
SAS Concierge Temporary residence

Udokumentowane powody, dla których cudzoziemiec chce przebywać w Polsce:
1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski
2. Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
4. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce
5. Prowadzenie badań naukowych w Polsce
6. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca
7. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy
8. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski
9. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej – do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.
Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski – aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.

Terminy:
3-4 miesiące (90-120 dni)
Zezwolenie na pobyt czasowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce
1400 + €800
Zezwolenie na pobyt czasowy przy wykonywaniu pracy na terytorium Polski
1000
Zezwolenie na pobyt czasowy przy studiach w Polsce
€300
Zapewniamy całkowite wsprarcie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej