SAS Concierge > NASZE USŁUGI > LEGALIZACJA POBYTU > Zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce


Zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego UE / Zezwolenie na Pobyt Stały – dokument, który potwierdza, stałe miejsce zamieszkania w Polsce, wydawany jest na 5-10 lat, a następnie przedłużany. Ciągły pobyt w Polsce przez 5 lat z tymczasowym zezwoleniem daje prawo do uzyskania pozwolenia na pobyt stały. Po otrzymaniu takiego dokumentu, można przebywać w Polsce bez ograniczeń. Ponadto nie ma potrzeby potwierdzać prawa do pozostania w kraju.
Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce.

RODZAJE ZEZWOLEŃ NA POBYT STAŁY W POLSCE:
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić.
Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju.
Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:
  1. przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
  2. posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku (w przypadku osób, posiadających Niebieską Kartę okres stabilnych zarobków jest wymagany przez okres 2 lat);
  3. posiada ubezpieczenie zdrowotne;
  4. posiada zagwarantowane prawo do lokalu;
  5. przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.
W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na rezydenta długoterminowego UE podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w terminie. Pobyt w Polsce na podstawie stempla jest uznawany aa legalny (nawet w przypadku, gdy ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu skończy się) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej, do momentu kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.
Uwaga! Stempel w paszporcie nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Mając stempel, cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł na jego podstawie  wrócić do Polski (aby wjechać z powrotem do Polski należy uzyskać ważną wizę).
Zezwolenie na pobyt stały
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić.
W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt stały podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, to wojewoda umieszcza w paszporcie zagranicznym cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Pobyt w Polsce na podstawie stempla jest wtedy legalny (nawet w przypadku, gdy ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu skończy się) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od negatywnej decyzji wojewody, do momentu kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.
Uwaga! Stempel w paszporcie cudzoziemca  nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Na podstawie stempla, cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić do Polski (aby wjechać z powrotem do Polski należy posiadać ważną wizę lub kartę pobytu).
Uwaga! Zezwolenie na pobyt stały w Polsce nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w innym kraju strefy Schengen. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały w Polsce cudzoziemiec ma prawo wyjechać do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni tylko i wyłącznie w celu turystycznym. Aby móc wyjechać do innego kraju strefy Schengen, oprócz ważnej karty pobytu należy również posiadać ważny paszport zagraniczny oraz ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w danym kraju strefy Schengen.
Terminy:
4-5 miesięcy (120-150 dni)
Koszt:
1000
Zapewniamy całkowite wsprarcie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt stały.

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej