SAS Concierge > NASZE USŁUGI > STUDIA W POLSCE > Egzaminy językowe > Egzamin z języka polskiego dla lekarzy, lekarzy-dentyści, pracowników służby zdrowia

Egzamin z języka polskiego dla lekarzy, lekarzy-dentyści, pracowników służby zdrowia


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa. Wymagana znajomość języka polskiego obejmuje:
⋅ rozumienie tekstu pisanego
⋅ umiejętność porozumiewania się z pacjentami
⋅ umiejętność pisania

SAS Concierge Language medical exam

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z:
Dyktando (z płyty CD)
Testowy sprawdzian rozumienia tekstu mówionego (z płyty CD)
Sprawdzian z umiejętności czytania i zrozumienia tekstu
Sprawdzian praktyczny z umiejętności zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom
Każda część jest punktowana i aby zdać egzamin należy uzyskać wymagane minimum punktów (55%) w każdej części. Naczelna Rada Lekarska wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE:
1.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu; wniosek musi zawierać adres do korespondencji oraz informację o obywatelstwie osoby przystępującej do egzaminu
2.
Kserokopię tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza
3.
Kserokopię zaświadczenia stwierdzającego równoważność dyplomu lekarza uzyskanego za granicą z dyplomem obowiązującym w Polsce (nostryfikacja dyplomu – przez uczelnię medyczną)
4.
Jeżeli obecnie używane nazwisko jest inne niż na dyplomie – świadectwo zawarcia związku małżeńskiego lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska
Osoby przystępujące do egzaminu otrzymują zawiadomienie o terminie i miejscu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Egzamin jest odpłatny. Ustalona rozporządzeniem opłata wynosi 400 zł (100 euro) i może być wniesiona wyłącznie przelewem na konto. Najpóźniej 3 dni przed egzaminem Komisja musi otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w egzaminie oraz kopię dowodu wpłaty za egzamin. Osoby, które nie zdały egzaminu mogą przystąpić doń ponownie po upływie co najmniej 6 miesięcy. Ponowny egzamin jest odpłatny tak samo jak pierwszy.

Egzamin nie jest sprawdzianem fachowej wiedzy medycznej. Sprawdza znajomość polskiej terminologii medycznej i sprawność komunikowania się z pacjentami, lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia. 

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej