SAS Concierge > NASZE USŁUGI > STUDIA W POLSCE > Egzaminy językowe > Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego


Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.
Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, ale ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo. Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:
В1 (Threshold) – podstawowym
В2 (Vantage) – średnim ogólnym
С2 (Mastery) – zaawansowanym

SAS Concierge Language exam

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z:
Rozumienie ze słuchu
Poprawność gramatyczna
Rozumienie tekstów pisanych
Pisanie
Mówienie
Ocena z egzaminu jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych jego części.
WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE:
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu; wniosek musi zawierać adres do korespondencji oraz informację o obywatelstwie osoby przystępującej do egzaminu
O miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub tradycyjną pocztą.
Egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomieB1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat. Z obowiązku zdawania egzaminu zwolniona jest osoba, która ukończyła w Polsce studia magisterskie na kierunku filologia polska. Zwolnienie jest równoznaczne z posiadaniem znajomości języka polskiego na poziomie zaawansowanym. Osoby, które nie zdały egzaminu mogą do niego przystąpić na tym samym poziomie ponownie dopiero po roku.
Opłaty za egzamin są:
⋅ В1 (Threshold) – poziom podstawowy = 60 euro
⋅ В2 (Vantage) – poziom średni = 80 euro
⋅ С2 (Mastery) – poziom zaawansowany = 100 euro
Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie kandydaci poproszony o zapłacenie dodatkowej opłaty za certyfikat.

Cudzoziemcom, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego, pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie w Polsce.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej