SAS Concierge > NASZE USŁUGI > USŁUGI DLA BIZNESU > Licencje. Zezwolenia

Licencje. Zezwolenia


Oferujemy Państwu pełne wsparcie i pomoc w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych pozwoleń, certyfikatów i uprawnień dla firmy prowadzonej w Polsce.
Niektóre działalności gospodarcze wymagają uzyskania szczególnych zezwoleń. W celu zapewnienia odpowiedniego działania konieczne jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji. Typ licencji zależy od przedsięwzięcia. Zapewniamy analizę niezbędnych działań, które pomogą Państwu dowiedzieć się czy firma potrzebuje pozwoleń. Jeśli planują Państwo działania eksportowo-importowe, niezbędne będzie zarejestrowanie firmy w Urzędzie Celnym.


Działalność regulowana:
Agencje Zatrudnienia – Pośrednictwo
PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej
PKD 78.10.Z (Pośrednictwo pracy)
PKD 78.10.Z + PKD 78.30.Z (Analiz zatrudnienia)
PKD 78.30.Z + PKD 85.60.Z (Poradnictwo zawodowe)
PKD 78.20.Z (Zatrudnienie pracowników tymczasowych)
Alkohol
PKD 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
PKD 19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
PKD 20.14.Z – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 11.02.Z – Produkcja win gronowych
PKD 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
PKD 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem
PKD 11.01.Z + PKD 19.20.Z + PKD 20.14.Z (Wyrób, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego)
PKD 11.02.Z + PKD 11.03.Z + PKD 11.04.Z + PKD 82.92.Z (Wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich)
PKD 11.01.Z + PKD 82.92.Z (Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych)
Archiwum
PKD 91.01.B – Działalność archiwów
PKD 91.01.B (Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania)
Biopalivo
PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
PKD 20.59.Z + PKD 46.71.Z + PKD 46.90.Z + PKD 47.30.Z + PKD 47.99.Z (Wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów)
PKD 35.21.Z + PKD 35.11.Z (Wytwarzanie biogazu rolniczego lub wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego)
Detektywi
PKD 80.30.Z – Działalność detektywistyczna
PKD 80.30.Z
Działalność kantorowa
PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
PKD 66.12.Z (Działalność kantorowa)
Leczenie zwierząt
PKD 75.00.Z – DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
PKD 75.00.Z
Lekarze. Dentyści
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
PKD 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna
PKD 85.59.B (Kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę)
PKD 86.21.Z + PKD 86.22.Z + PKD 86.23.Z (Indywidualna praktyka lekarska)
Nasiennictwo
PKD 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
PKD 01.64.Z – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
PKD 47.76.Z +  PKD 46.21.Z + PKD 01.64.Z (Obrót materiałem siewnym)
Pielęgniarki
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych
PKD 85.59.B (Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę)
PKD 86.90.C (Indywidualna praktyka pielęgniarek, położnych)
Poczta
PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska
PKD 53.20.Z (Działalność pocztowa niewymagającej zezwolenia)
Szkolenia w zakresie ochrony roślin
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.59.B
Środki  ochrony roślin
PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem
PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 82.92.Z + PKD 47.78.Z + PKD 46.75.Z (Konfekcjonowanie lub obrót środkami  ochrony roślin)
Telekomunikacja
PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
PKD 61.20 – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej
PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
PKD 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych
PKD 61.90.Z + PKD 61.30.Z + PKD 61.20 + PKD 61.10.Z + PKD 60.20.Z + PKD 60.10.Z
Transport
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.59.B (Prowadzenie kursów dokształcających w zakresie kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne)
PKD 71.20.B (Prowadzenie stacji kontroli pojazdów)
PKD 85.53.Z (Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców – prawo o ruchu drogowym)
PKD 85.53.Z + PKD 85.59.B (Prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy)
PKD 86.90.E (Prowadzenie pracowni psychologicznej)
Transport kolejowy
PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.53.Z + PKD 85.59.B (Przeprowadzanie szkoleń i egzaminowanie osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty. Prowadzenie kursów początkowych i kursów doskonalących)
Turystyka
PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 93.19.Z (Polowanie)
PKD 79.11.A + PKD 79.11.B + PKD 79.12.Z + PKD 79.90.A + PKD 79.90.B + PKD 79.90.C + PKD 55.20.Z (Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych)
Tytón
PKD 12.00.Z – PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
PKD 12.00.Z (Wytwarzanie wyrobów tytoniowych)
+ Organizacje hazardowe
+ Wytwarzanie produktów farmaceutycznych
+ Magazynowanie
+ Transport międzynarodowy
+ Agencja nieruchomości

 ŚWIADCZONE USŁUGI:
⋅ Przygotowanie kompletu dokumentów
⋅ Wniosek o zezwolenie
⋅ Aktualizacja danych w instytucjach państwowych
⋅ Zmiana zakresu działalności Spółki (w razie potrzeby)
⋅ Pełna pomoc we wszystkich niezbędnych procedurach
⋅ Monitorowanie i informowanie klienta o procesie przebiegu procedur
⋅ Pomoc i wsparcie informacyjne

TERMINY ODBIORU:
Licencja na turystykę
2 – 3 tygodnie
Licencja na międzynarodowy transport pasażerski
1 – 2 tygodnie
Licencja na handel napojami alkoholowymi
3 – 4 tygodnie
Licencja na międzynarodowy transport ładunków
2 – 3 tygodnie
Koszt:
w zależności od poszukiwania
 

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej