SAS Concierge > NASZE USŁUGI > ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE


Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. W przeważającej większości ważne jest, aby umowa ta została zawarta na piśmie.  
Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. 
Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawiwe wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają  zezwolenie na pracę. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
UWAGA: Nielegalna praca podlega karze i może grozić wydaleniem z Polski.

SAS Concierge Employment

LEASING PRACOWNIKÓW
Leasing Pracowników polega na dostarczaniu przez agencję pracowników, na dowolnie ustalony okres czasu. Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Agencję Pracy. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA
Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce, zezwolenie na pracę występuje przyszły pracodawca (cudzoziemiec nie może sam ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce), zezwolenie na pracę powinno zostać przesłane do cudzoziemca przez pracodawcę, aby mógł on ubiegać się o wizę uprawniającą do wykonywania pracy. Oferujemy pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z zezwoleniem na pracę i legalizacją pobytu dla Państwa pracowników-cudzoziemców.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej