SAS Concierge > NASZE USŁUGI > ZATRUDNIENIE > Zatrudnienie cudzoziemca w RP

Zatrudnienie cudzoziemca w RP


Podstawowym aktem prawnym normującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Za cudzoziemca uprawnionego do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu Ustawy, uważa się osobę, która nie posiada obywatelstwa polskiego oraz która spełnia przesłanki z art. 87 ust.1 Ustawy.
Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce, zezwolenie na pracę występuje przyszły pracodawca (cudzoziemiec nie może sam ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce), zezwolenie na pracę powinno zostać przesłane do cudzoziemca przez pracodawcę, aby mógł on ubiegać się o wizę uprawniającą do wykonywania pracy.
Oferujemy pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych z zezwoleniem na pracę i legalizacją pobytu dla Państwa pracowników-cudzoziemców. SAS Concierge pomaga w zarejestrowaniu oświadczenia pracodawcom chcącym zatrudnić cudzoziemca, nie jesteśmy upoważni do rejestrowania oświadczeń na siebie ponieważ nie jesteśmy pracodawcą cudzoziemca.

SAS Concierge Employment support

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 6. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 9. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 10. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 11. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;
 12. jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. z późn. zm);
 13. posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu, przy czym wydłużeniu z 2 do 3 lat uległ maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy;
 14. posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub w ramach ruchu bezwizowego.

Pracodawca ma obowiązek:
⋅ Zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w języku zrozumiałym dla pracownika / cudzoziemca
⋅ Przeprowadzać szkolenia (w tym szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy) w języku zrozumiałym dla pracownika / cudzoziemca
⋅ Dostarczyć pracownikowi / cudzoziemcowi egzemplarz przedłużenia zezwolenia na pracę lub nowego zezwolenia
⋅ Regularnie odprowadzać za pracownika wymagane prawem składki i podatki

Cudzoziemiec w ramach stosunku pracy ma prawo do:
⋅ Regularnego wynagrodzenia płaconego w uzgodnionym terminie (nie niższego niż w zezwoleniu na pracę i zawartej umowie)
⋅ Ochrony przed dyskryminacją i wykorzystywaniem
⋅ Odpoczynku po pracy, dni wolnych od pracy i urlopu
⋅ Pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
⋅ Wyboru miejsca zamieszkania
⋅ Świadectwa od pracodawcy po zakończeniu pracy

UWAGA: NIELEGALNA PRACA PODLEGA KARZE I MOŻE GROZIĆ WYDALENIEM Z POLSKI.

 

Aktualności

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

03.11.2014

Podsumowanie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1650): ⋅ dotychczasowe […]

czytaj dalej

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

03.11.2014

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Ta druga […]

czytaj dalej

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

03.11.2014

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących […]

czytaj dalej