--- ru

POLITYKA PRYWATNOŚCI - SAS Concierge.COM SP. Z O.O.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SASCONCIERGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-210) przy ul. Aleja Krakowska 264 lokal 11A.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

1. prowadzenia spraw w zakresie realizacji procedur mających na celu uzyskanie: Karty Czasowego Pobytu, Karty Stałego Pobytu, Karty Rezydenta długoterminowego, Karty Rezydenta długoterminowego UE, Obywatelstwa polskiego, odwołań od decyzji Wojewody dotyczących zakazu wjazdu na obszar UE oraz konsultacji legalizacyjnych,

  1. podstawa prawna: art. 13 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO**
  2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia.

 

2. prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem oraz likwidacją i rozwiązaniem spółek prawa handlowego w organach których zasiadają cudzoziemcy

  1. podstawa prawna: art. 13 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 13 art. 14 RODO
  2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia.

3. prowadzenia spraw w zakresie realizacji procedur mających na celu uzyskanie: rejestracji Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, rejestracja Zezwolenia na pracę od Wojewody

  1. podstawa prawna: art. 22 1 & 1 ustawy Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia.

4. marketingu usług administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach promocyjnych i bonusach, informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem

  1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. podanie danych jest dobrowolne

 

5. ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń

podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

6.profilowania - zestawiania informacji na mój temat w sposób automatyczny w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Dane dla celu ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez administratora przetwarzane będą do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacje dotyczące takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Ma Pani/Pan prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentów legalizacyjnych, dokumentów spółek prawa handlowego, osoby odpowiedzialne za nadzór IT i nadzór nad poprawnością działań legalizacyjnych.

 

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ - SAS Concierge.COM SP. Z o.o.

 

 

Администратором ваших личных данных является SASCONCIERGE Sp. Z O.O. с юридическим адресом в Варшаве (02-210) по адресу ул. Aleja Krakowska 264 lokal 11A 6/12/777.

Ваши личные данные будут обработаны для того, чтобы:

 

1.реализация процедур, направленных на получение: временного вида на жительство, постоянного вида на жительство, долгосрочного вида на жительство, карты долгосрочного вида на жительство в ЕС, польского гражданства, обжалования решений Воеводы относительно въезда в ЕС и консультации по легализации,

 

   а. правовая основа: ст. 13 Закона об     иностранцах в связи из ст. 6 пункт 1 лит. c  Общим положением о защите данных **

б. предоставление ваших личных данных является требованием, вытекающим из положений Закона, регулирующих ваше дело, и необходимо для его рассмотрения.

 

 

2.решение вопросов, связанных с созданием, слиянием, разделением, преобразованием, а также ликвидацией коммерческих юридических компаний, в органах которых находятся иностранцы

 

      а.правовая основа: ст. 13 Закона об иностранцах в связи из ст. 6 пункт 1 лит. а, ст. 13 ст. 14 Общего  положения о защите данных

 

     б. предоставление ваших личных данных является требованием, вытекающим из положений Закона, регулирующих вас

дело и необходимо для его рассмотрения.

 

3.решение вопросов, связанных с выполнением процедур, направленных на получение: оформление декларации о намерениях поручить выполнение работ, оформление разрешения на работу от воеводы

 

   а. правовая основа: ст. 221 и 1 Закона о трудовом кодексе из ст. 6 пункт 1 лит. c Общего  положения о защите данных

 

  б. предоставление ваших личных данных является требованием, вытекающим из положений Закона, регулирующих ваше дело, и необходимо для его рассмотрения.

 

4. маркетинговая услуга администратора, в частности: рассылка информации о новых продуктах и услугах, а также рекламных предложениях и бонусах, информирование о новых формах связи с администратором

 

    а. правовая основа: ст. 6 пункт 1 лит. и Общего  положения о защите данных

 

  б. предоставление данных является добровольным

 

5. защита от жалоб  и претензий

Правовая основа: из ст. 6 пункт 1 лит. f Общего  положения о защите данных

 

 

  Ваши личные данные будут храниться не более 3 лет или до тех пор, пока ваше согласие не будет отменено. Данные с целью защиты от жалобы или рассмотрения жалобы администратором будут обрабатываться до истечения срока действия таких жалоб..

    Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, то есть право на получение подтверждения того, обрабатывает ли администратор данные и информацию о такой обработке, а также право на исправление данных, если данные, обработанные администратором, являются неправильными или неполными, право на возражение против обработки данных. и право ограничивать обработку данных

    Вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по защите личных данных, если считаете, что обработка ваших личных данных нарушает Общее  положение о защите данных.

   Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку данных в любое время, но это не влияет на законность обработки, которая была проведена на основании согласия до его отзыва.

    Получателями ваших данных могут быть: лица, занимающиеся подготовкой документов по легализации, документов коммерческих юридических компаний, лица, отвечающие за информатический надзор и надзор деятельности легализации.

 

 

 

Закон от 12 декабря 2013 года об иностранцах (т. Е. Законодательный вестник 2020 года, пункт с поправками)

Закон от 26 июня 1974 года - Трудовой кодекс (т.е. Законодательный вестник 2019 года, пункт 1040, с изменениями)

Общее положение защиты данных - Регламент (EU) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (Общие положения о защите) данные) (Законодательный вестник EU.L.2016.119.1)