--- ru

Karta stałego pobytu - zezwolenie na pobyt stały w Polsce

 

 

Podstawa prawna

 

Zezwolenie na pobyt stały (karta stałego pobytu) wydaje sie:

 • niepełnoletnim dzieciom obywateli Polski;
 • niepełnoletnim dzieciom cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt stały lub cudzoziemcom przebywającym jako długoterminowy rezydent UE;
 • małżonkom obywateli RP;
 • cudzoziemcom polskiego pochodzenia;
 • osobom posiadającym Kartę Polaka;
 • ofiarom handlu ludźmi, cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub tym, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce z przyczyn humanitarnych.

Wymagania

 

 

 

Dokumenty potwierdzające podstawy ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały.

 

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia biorą udział w przesłuchaniu z wiedzy ogólnej o państwie polskim w celu potwierdzenia przynaleźności do narodu polskiego.

 

Terminy

 

 

 • od 4 do 12 miesięcy
 • termin podjęcia decyzji w dużej mierze zależy obecnie od obciążenia Urzędu Pracy do Spraw Cudzoziemców odpowiedniego do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się Kartę Pobytu

 

Opłaty

obowiązkowe:

 • opłata skarbowa - 640 zł (lub bezpłatnie w przypadku posiadaczy Karty Polaka)
 • opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł

 

dodatkowe:

 • upoważnienie – 17 zł
 • tłumaczenie –  około 40-50 zł za stronę
 • zdjęcie – około 30 zł
 • otrzymanie dokumentów od organów państwowych – zazwyczaj do 100 zł
 • koszt egzaminu i wydania certyfikatu znajomości języka polskiego - zwykle do 800 złotych
 • opłata za usługi pośrednika

Период действия:

Zezwolenie na pobyt stały wydaje się bezterminowo. Należy jedynie co 10 lat wymieniać dokument w celu aktualizacji zdjęcia.

 


 

* Przedstawiona informacja nie jest bezpośrednim źródłem prawa. Kompleksowe informacje można uzyskać w trakcie konsultacji z naszymi specjalistami.

info

ZADAJ PYTANIE